(Dimitris Papamitsos / Greek Prime Minister’s Office)

(Dimitris Papamitsos / Greek Prime Minister’s Office)