Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Συντονισμός κυβερνητικού έργου

Ο συντονισμός  του κυβερνητικού έργου αναδείχθηκε σε μείζονα στόχο με το νόμο για το Επιτελικό Κράτος (ν.4622/2019) και εντάχθηκε στην αποστολή της νεοσυσταθείσας Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Α. Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Συντονισμού των αρμόδιων Υπουργείων, είναι: (α) να προτείνει και να προγραμματίζει τις δημόσιες πολιτικές, (β) να παρακολουθεί, να συντονίζει και να αξιολογεί την εφαρμογή τους, (γ) να επιλύει τυχόν διαφωνίες μεταξύ των υπηρεσιών συναρμοδίων Υπουργείων, (δ) να ελέγχει τη συμβατότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων με την κυβερνητική πολιτική, (ε) να εκπονεί και να  προτείνει προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς πεδία διυπουργικής συνεργασίας, (στ) να συμμετέχει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής της Κυβέρνησης και (ζ) να συντάσσει το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, καθώς και την Έκθεση Ρυθμιστικής Παραγωγής και Αξιολόγησης.

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού διαρθρώνεται σε Τομείς Πολιτικής, οι οποίοι μεριμνούν, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Συντονισμού των Υπουργείων, για την κατάρτιση και συγκέντρωση των υπουργικών σχεδίων δράσης καθώς και για την παρακολούθηση της εμπρόθεσμης και ορθής εφαρμογής τους. Επιπλέον εργάζονται για την κατάρτιση προσχεδίου του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής και συμβάλλουν στην παρακολούθηση των φάσεων διαβούλευσης των νομοσχεδίων και στον έλεγχο της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων με την κυβερνητική πολιτική.

Γενική Γραμματέας Συντονισμού είναι η Εύη Δραμαλιώτη.

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού στεγάζεται στο κτίριο του Υπουργείου Εσωτερικών στη Λεωφόρο Β. Σοφίας, αρ.15, στο κέντρο της Αθήνας.