Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στις διυπουργικές επιτροπές. Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών. Η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων αποτελεί την εξέλιξη της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου.

Επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας είναι η Χριστίνα Τσάκωνα.


Η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων στεγάζεται στο κτήριο της Βουλής των Ελλήνων και αποτελείται από τα εξής γραφεία:

1. Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα

Στις αρμοδιότητες του Ιδιαίτερου Γραφείου περιλαμβάνονται η οργάνωση της επικοινωνίας και η αλληλογραφία του Γενικού Γραμματέα με τα μέλη της Κυβέρνησης, τους υφυπουργούς, τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων, το Προεδρείο και τη Γενική Γραμματεία της Βουλής, τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων, τη Γενική Γραμματεία της Προεδρίας της Δημοκρατίας, τις δικαστικές και δημόσιες αρχές, η παροχή γραμματειακής υποστήριξης στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, καθώς και στις διυπουργικές επιτροπές, η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και των άλλων συλλογικών κυβερνητικών οργάνων.

2. Νομικό Γραφείο

Το Νομικό Γραφείο υποστηρίζει το νομοθετικό έργο της Κυβέρνησης παραλαμβάνοντας τα σχέδια νόμων και τις υπουργικές τροπολογίες, ελέγχοντας τις προϋποθέσεις για κατάθεση στη Βουλή, διαβιβάζοντας τα σχέδια νόμων προς επεξεργασία στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, καταθέτοντάς τα στη Βουλή και παρακολουθώντας τη διαδικασίας έκδοσης και δημοσίευσης των νόμων. Επιπλέον, το Νομικό Γραφείο υποστηρίζει το κανονιστικό έργο της Κυβέρνησης συντάσσοντας ή πααραλαμβάνοντας σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων με κανονιστικό χαρακτήρα, ασκώντας προέλεγχο επί του περιεχομένου τους, διαβιβάζοντάς τα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την κατά το Σύνταγμα επεξεργασία τους, ελέγχοντας εάν η Διοίκηση συμμορφώθηκε προς τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και προωθώντας τα προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

3. Γραφείο Καλής Νομοθέτησης

Το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης αποτελεί την κεντρική μονάδα υποστήριξης της ποιότητας των ρυθμίσεων και μεριμνά για την επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών των υπουργείων, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι αρχές και διαδικασίες καλής νομοθέτησης κατά την εκπόνηση σχεδίων νόμων και σχεδίων κανονιστικών διαταγμάτων και πράξεων και αφετέρου να επιβοηθείται η εφαρμογή του κυβερνητικού έργου. Ειδικότερα, το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης παρακολουθεί το έργο των υπουργείων κατά το στάδιο της προπαρασκευής σχεδίων νόμων και σχεδίων κανονιστικών διαταγμάτων και πράξεων και παραλαμβάνει τις εκθέσεις αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και τις εκθέσεις αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής ρυθμίσεων που αποστέλλουν τα υπουργεία, τις εξετάζει και εισηγείται προς τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης σχετικά με το περιεχόμενό τους και το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου ή διατάγματος ή πράξης, το οποίο συνοδεύουν.

4. Γραφείο Συντονισμού Θεσμικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Το Γραφείο Συντονισμού Θεσμικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων παρακολουθεί την εργασία των διυπουργικών επιτροπών και ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα για τα θέματα των συνεδριάσεών τους και τις αποφάσεις τους. Ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και των άλλων συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, παρακολουθεί την ημερήσια διάταξη νομοθετικού έργου και κοινοβουλευτικού ελέγχου της Βουλής, παρακολουθεί την έκδοση των κανονιστικών διαταγμάτων και πράξεων που προβλέπονται σε εξουσιοδοτικές διατάξεις νόμων. Επιπλέον, το Γραφείο παρακολουθεί τις διαδικασίες ενσωμάτωσης του παράγωγου κοινοτικού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη και υποστηρίζει τα αρμόδια υπουργεία, εφόσον αυτά του το ζητήσουν, σε θέματα της αρμοδιότητάς του. Επίσης, παρακολουθεί το νομοπαρασκευαστικό έργο και τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και υποστηρίζει τα αρμόδια υπουργεία. Είναι, επίσης, αρμόδιο για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε εθνικό επίπεδο.

5. Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης μεριμνά για τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, χειρίζεται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε
είδους προσωπικού της καθώς και τα θέματα οικονομικής υποστήριξης των υπηρεσιών της.

Στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων υπάγονται, επίσης, οι παρακάτω επιτροπές:

  • Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ)
  • Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ)
  • Εθνική Επιτροπή γα τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
  • Επιτροπή Βιοηθικής

Η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και οι υπηρεσίες των οποίων έχει τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη εξυπηρετούνται από αυτοτελές γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Βουλή.

Ιστοσελίδα της Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων