Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού

Η Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό, συνιστά το προσωπικό επιτελείο του και τον υποστηρίζει κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του. Ιδρύθηκε το 2011 και αποτελεί μετατροπή και αναβάθμιση του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.

Επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας είναι ο Στυλιανός – Ιωάννης Κουτνατζής.

Η Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού στεγάζεται στο Μέγαρο Μαξίμου, το Μέγαρο Σταθάτου, καθώς και στα κτήρια των Υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, και αποτελείται από τα εξής γραφεία:

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Πρωθυπουργού

Στην αρμοδιότητα του Ιδιαίτερου Γραφείου ανήκει η λειτουργική υποστήριξη του έργου του Πρωθυπουργού, η ρύθμιση των προσωπικών επαφών του, η τήρηση του ιδιαίτερου πρωτοκόλλου του Πρωθυπουργού και ο χειρισμός της σχετικής αλληλογραφίας.

2. Νομικό Γραφείο

Στην αρμοδιότητα του Νομικού Γραφείου ανήκει η επιμέλεια, μελέτη και εισήγηση κάθε θέματος νομικού ενδιαφέροντος που του αναθέτει ο Πρωθυπουργός.

3. Διπλωματικό Γραφείο

Στην αρμοδιότητα του Διπλωματικού Γραφείου ανήκει η παρακολούθηση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, η επεξεργασία σχετικών προτάσεων και η οργάνωση σε διπλωματικό επίπεδο των επισκέψεων του Πρωθυπουργού στο εξωτερικό και των συναντήσεών του στο εσωτερικό, στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεών του.

4. Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης

Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Διοίκησης και Οργάνωσης ανήκει η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική μέριμνα του εν λόγω προσωπικού, τον συντονισμό και την εποπτεία των διαχειριστικών και οικονομικών ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και των εντός Ελλάδος μετακινήσεων του Πρωθυπουργού, την ασφάλεια των βιβλίων και εγγράφων, την τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου του Πρωθυπουργού και το χειρισμό της σχετικής αλληλογραφίας, τη διαχειριστική μέριμνα των δημόσιων σχέσεων του Πρωθυπουργού, τη συντήρηση των χώρων και του εξοπλισμού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών, τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, των λειτουργικών συστημάτων και του εν γένει εξοπλισμού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, καθώς και η εποπτεία της Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας του άρθρου 38 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΠΔ 63/2005).

5. Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού

Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού ανήκει η μελέτη και ανάλυση της πορείας υλοποίησης του κυβερνητικού έργου και η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για την επίτευξη των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία.

6. Γραφείο Κοινωνικών Πολιτικών

Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών ανήκει η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για δράσεις στους τομείς της υγείας, της εργασίας, του πολιτισμού, της παιδείας, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία.

7. Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων

Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων ανήκει η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών υποθέσεων και εξελίξεων, των εργασιών και της εν γένει δραστηριότητας των ευρωπαϊκών θεσμών και διεθνών οργανισμών και η υποστήριξη του Πρωθυπουργού στα θέματα αυτά.

8. Γραφείο Τύπου

Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Τύπου ανήκει η παρακολούθηση της επικαιρότητας και η σχετική ενημέρωση του Πρωθυπουργού, η επικοινωνία με τα ελληνικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και η ενημέρωση των δημοσιογράφων για τις πρωτοβουλίες του.

9. Οικονομικό Γραφείο

Στην αρμοδιότητα του Οικονομικού Γραφείου ανήκει η παρακολούθηση της υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής και στρατηγικής στα θέματα οικονομίας, παραγωγής και ανάπτυξης, καθώς και η υποβολή σχετικών προτάσεων, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία.

10. Γραφείο Θεσσαλονίκης

Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Θεσσαλονίκης ανήκει η παρακολούθηση, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων στον Πρωθυπουργό για την ενίσχυση του κυβερνητικού έργου στη Βόρεια Ελλάδα, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και τους τοπικούς φορείς.