Προεδρία της Κυβέρνησης

Η Προεδρία της  Κυβέρνησης είναι επιτελική δημόσια υπηρεσία, αυτοτελής. Συστάθηκε με το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133/7.8.2019) και υπάγεται στον Πρωθυπουργό, τον οποίο  υποστηρίζει στην άσκηση των καθηκόντων του.

Διαρκής αποστολή της Προεδρίας της Κυβέρνησης είναι η διασφάλιση της  συνοχής και της αποτελεσματικότητας του κυβερνητικού έργου.

Για το σκοπό αυτό: α) συντονίζει το σχεδιασμό του κυβερνητικού έργου, παρακολουθεί την υλοποίησή του, επιλύοντας μάλιστα και τυχόν διαφορές μεταξύ συναρμοδίων υπηρεσιών, β) μεριμνά για την  υιοθέτηση των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης,  γ) σχεδιάζει και υλοποιεί την επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης  για να ενημερώνεται έγκαιρα η  κοινή γνώμη,  και δ) υποστηρίζει το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα,  με στόχο την επίτευξη των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής.

Αποτελείται από τις ακόλουθες Γραμματείες:

Α) Τη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού

Β) Τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Γ) Τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών

Δ) Τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών

E) Τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Στην Προεδρία της Κυβέρνησης υπάγεται και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Για τα  ζητήματα διοικητικής φύσης και την οικονομική υποστήριξη των υπηρεσιών που συναπαρτίζουν την  Προεδρία της Κυβέρνησης  μεριμνά η Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 έως 19 του ν. 4829/2021 (Φ.Ε.Κ.  166/Α΄) και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπ’ αριθ. 18552/08.11.2023 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 6427/Β΄), τα αντικείμενα που προσφέρονται ως δώρα στα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου και τελούν υπό τη διοίκηση και τη διαχείριση της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καταχωρίζονται δε σε Ειδικό Ηλεκτρονικό Βιβλίο εφόσον:

  1. Η εκτιμώμενη αξία τους υπερβαίνει τα διακόσια (200) ευρώ,
  2. Η εκτιμώμενη αξία είναι έως και διακόσια (200) ευρώ ή πρόκειται για αναλώσιμα αγαθά, εφόσον το μέλος της Κυβέρνησης ή ο Υφυπουργός στον οποίο προσφέρθηκε το δώρο δηλώσει ότι επιθυμεί να περιέλθει αυτό στην κυριότητα του Δημοσίου,
  3. Πρόκειται για αντικείμενα με ιδιαίτερη εθνική, ιστορική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική αξία, ανεξάρτητα από την αξία τους.

Μετά τη συνεδρίαση της σχετικής Επιτροπής, που συστάθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 19 του ν. 4829/2021 και σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 18552/08.11.2023 Υπουργικής Απόφασης, δημοσιοποιείται  ο σχετικός κατάλογος αντικειμένων, ο οποίος και αποτελεί απόσπασμα του Ειδικού Ηλεκτρονικού Βιβλίου. Ο κατάλογος περιέχει τα δώρα  τα οποία προσφέρθηκαν κατά τα έτη 2022-2023, ο οποίος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4753/08.05.2024 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού, δημοσιοποιείται στον διαδικτυακό τόπο της Προεδρίας της Κυβέρνησης.