Προεδρία της Κυβέρνησης

Η Προεδρία της  Κυβέρνησης είναι επιτελική δημόσια υπηρεσία, αυτοτελής. Συστάθηκε με το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133/7.8.2019) και υπάγεται στον Πρωθυπουργό, τον οποίο  υποστηρίζει στην άσκηση των καθηκόντων του.

Διαρκής αποστολή της Προεδρίας της Κυβέρνησης είναι η διασφάλιση της  συνοχής και της αποτελεσματικότητας του κυβερνητικού έργου.

Για το σκοπό αυτό: α) συντονίζει το σχεδιασμό του κυβερνητικού έργου, παρακολουθεί την υλοποίησή του, επιλύοντας μάλιστα και τυχόν διαφορές μεταξύ συναρμοδίων υπηρεσιών, β) μεριμνά για την  υιοθέτηση των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης,  γ) σχεδιάζει και υλοποιεί την επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης  για να ενημερώνεται έγκαιρα η  κοινή γνώμη,  και δ) υποστηρίζει το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα,  με στόχο την επίτευξη των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής.

Αποτελείται από τις ακόλουθες Γραμματείες:

Α) Τη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού

Β) Τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Γ) Τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών

Δ) Τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών

E) Τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Στην Προεδρία της Κυβέρνησης υπάγεται και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Για τα  ζητήματα διοικητικής φύσης και την οικονομική υποστήριξη των υπηρεσιών που συναπαρτίζουν την  Προεδρία της Κυβέρνησης  μεριμνά η Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού.